Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12602/212093
Title: Amasya İlinde Yapılan Koruma Uygulamalarının Koruma Kurul Kararları Üzerinden Değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluatıon Of The Conservatıon Practıces Applıed In Amasya Provınce On The Basıs Of The Decısıons Of The Conservatıon Board
Evaluatıon Of The Conservatıon Practıces Applıed In Amasya Provınce On The Basıs Of The Decısıons Of The Conservatıon Board
Authors: Ateş,Dilruba Gökçe 
Keywords: Amasya, Yalıboyu Evleri, Koruma, Yenileme, Restorasyon, Geleneksel Konut Dokusu, Koruma Kararları;Amasya, Yaliboyu Houses, Conservation, Renovation, Restoration, Traditional Housing Texture, Conservation Decisions
Issue Date: Sep-2019
Publisher: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Mimarlık Ana Bilim Dalı
Abstract: 
Tarihin en eski çağlarından itibaren yaşayan toplumların, bulundukları devirlere ait mimari
izlerin gelecek nesillere aktarılması bir zorunluluktur. Hızla değişen yaşam şartları, hızlı
kentleşme, nüfus artışı, doğal kaynakların giderek artan bir tahribi, endüstrileşme, bilinçli
ve bilinçsiz şekilde gerçekleştirilen tahribat ile kültür varlıklarımızın yağmalanması,
geçmişten günümüze kalan kültürel değerlerin korunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu tez
Amasya ili Hatuniye Mahallesinde bulunan ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından
tescillenmiş olan “Yalıboyu Evleri”nin sürdürülebilirliğini değerlendirmek amacıyla
hazırlanan bir çalışmadır. Bu bağlamda Amasya kenti için alınan koruma kararlarının
Yalıboyu evleri üzerindeki uygulama hedefleri incelenerek değerlendirmeler yapılmıştır.
Bu değerlendirmeler doğrultusunda hazırlanan tez; giriş ve sonuç bölümleriyle beraber 7
bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde Amasya kentinin genel analizine, üçüncü bölümde
Amasya kentinin geçmişten günümüze kent tarihi ve mekansal analizine yer verilmiştir.
Dördüncü bölümde çalışma alanı olan Yalıboyu Evleri’nin mekansal analizine yer
verilmiş, beşinci bölümde ise Amasya kenti ve takribinde çalışma alanı olan Yalıboyu
Evleri’nde görülen koruma faaliyetleri geçmişi ve koruma amaçlı ima r planına
değinilmiştir. Altıncı bölümde; KTVKBK’ larının bölge ile ilgili kararları incelenmiş,
kararlar sonucunda yapılan uygulamalar değerlendirilmiştir. Son bölüm olan yedinci
bölümde sonuca yer verilmiştir.

Transferring the architectural marks of the respective era of communities that have lived
since the most ancient times in history to the next generation is a necessity. Marauding of
our cultural assets of the past through rapidly changing life conditions, urbanization,
population growth, gradual depletion of natural resources, industrialization, deliberate and
unconscious destruction renders protection of cultural assets necessary. This thesis aims at
evaluating the sustainability of the Yaliboyu Houses, which are located at the Hatuniye
Sub-province of Amasya Province and which are registered by the Cultural and Natural
Heritage Conservation Board (CNHCB). In this context, the implementat ion targets of the
conservation decisions for Amasya City regarding the Yaliboyu Houses were examined
and evaluated. The thesis, which was prepared in line with these evaluations, consists of a
total of 7 sections including the introduction and conclusion sections. Second section
provides a general analysis of Amasya City while the third section deals with the city’s
historical and spatial analysis of Amasya from the past to the present. The spatial analysis
of Yaliboyu Houses is presented in the fourth section, and history of the conservation
activities observed in Amasya city and subsequently in Yaliboyu Houses are discussed in
the fifth section along with the conservation development plan. The decisions of the
CNHCB regarding the region are examined and the applications carried out as a result of
these decisions are evaluated in the sixth section. Conclusions are presented in the seventh
and final section.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12602/212093
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat
dilruba_gökçe_ateş_10309916_tez.pdf7.08 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jul 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.