Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12602/212094
Title: Prostat Kanser Hücrelerinin Isıng Modeli Kullanılarak Creutz Cellular Automaton İle Simülasyonu
Other Titles: Sımulatıon Of Prostate Cancer Cells By Usıng Isıng Model On The Creutz Cellular Automaton
Authors: Keklikoğlu,Didem Gökbel 
Keywords: Prostat Kanseri, Kanser, Creutz Cellular Automata, Ising Model;Prostate Cancer, Cancer, Creutz Cellular Automata, Ising Model
Issue Date: Sep-2019
Publisher: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik Ana Bilim Dalı
Abstract: 
Başlıca ölüm sebeplerinden biri olan kanser, multidisipliner bir çalışma alanı haline
gelmiştir. Kanser hücrelerinin yapısı moleküler biyoloji ve genetik olarak incelenmekte,
ilerlemesi çeşitli fiziksel ve matematiksel modeller kullanılarak tahmin edilebilmektedir. Bu
çalışmada, prostat kanser hücrelerinin mikroçevreleriyle etkileşimi incelenerek kanserli
hücrelerin zamanla büyümesi ve çoğalmasının modellenmesi amaçlanmıştır. Deney
farelerinden elde edilen kanserli doku görüntüleri Creutz Cellular Automaton’da (CCA) iki
boyutlu Ising modeli kullanılarak simüle edilip, belirli zaman aralıklarında incelenmiştir.
Simülasyon sonucu elde edilen kanserli hücrelerin sayısının zamanla değişimi, deneysel
sonuçlarla kıyaslanmıştır. Sonuçlar göstermektedir ki, CCA’da iki boyutlu Ising modeli
kullanılarak oluşturulan simülasyon deney farelerine ait kanserli doku hücrelerinin gelişimi
üzerine doğru tahminlerde bulunmuştur. Böylelikle, simülasyonun insan MRG görüntüleri
için de kullanılabilmesi beklenmektedir. Bu sayede hekimlerin simülasyon yardımıyla
hastalığın seyri üzerine doğru tahminde bulunabilecekleri savunulmuştur

One of the major causes of death, cancer has become a multidisciplinary field of study. The
structure of cancer cells is examined in molecular biology and genetics and its progress can
be predicted by using various physical and mathematical models. The aim of this study is to
investigate the interaction of prostate cancer cells with their microenvironments and to
model the growth and proliferation of cancerous cells over time. Cancer tissue images
obtained from laboratory rats are simulated by using a two-dimensional Ising model on
Creutz Cellular Automaton (CCA) and examined at specific time intervals. The change of
the number of cancer cells obtained by simulation over time is compared to the experimental
results. The results show that the simulation generated by using the two-dimensional Ising
model on CCA has accurately predicted the development of cancerous tissue cells from
laboratory rats. Thus, it is expected that the simulation can also be used for human MRI
images. In this way, it is argued that doctors can predict the course of the disease with the
help of simulation
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12602/212094
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat
didem_gokbel_keklikoglu_10311393_tez.pdf2.45 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jul 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.