Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12602/214130
Title: Sportif Rekreasyon Uygulama Politikaları Üzerine Bir Araştırma
Other Titles: A Research On Sports Recreatıon Practıce Polıcıes
Authors: Birol, Sefa Şahan
Keywords: Boş zaman,rekreasyon,sportif rekreasyon
Issue Date: 2014
Institu / Department: Gazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı
Abstract: 
Bu araştırma, Türk Spor Teşkilatının değişik kademelerinde görev yapan yöneticilerin Boş Zaman
ve Rekreasyon kavramlarının alt boyutları ile birlikte anlamları konusunda yeterli bilgiye sahip
olup olmadıklarının araştırılması ile Sportif Rekreasyon uygulamalarının planlanması hususunda
kendi üzerlerine düşen görevlere yönelik görüşlerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır.
Araştırmanın evrenini Türk Spor Teşkilatının değişik yönetici kademelerinde görev yapan 1717
kişi, örneklemini ise Gençlik ve Spor Bakanlığı nda şef, koordinatör, federasyon yönetim kurul
üyeleri, uzman, şube müdürü, genel sekreter, federasyon başkanı, daire başkanı ve diğer
kademelerinde görev yapan 478 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak
araştırmacı tarafından geliştirilen Sportif Rekreasyon Uygulama Politikaları Ölçeği ve kişisel
bilgi formu kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerine göre frekans (f) ve yüzde (%)
değerleri hesaplanmış olup; araştırmanın amacına uygun olarak katılımcılara uygulanan Sportif
Rekreasyon Politikaları Ölçeğinin içerisinde yer alan alt boyutlara ve sorulara ilişkin dağılımları
incelemek için ortalama ve standart sapma değerlerine bakılmıştır. Katılımcıların demografik
özelliklerine ilişkin uygulanan Sportif Rekreasyon Politikaları Ölçeğinin alt boyutları ve içinde
yer alan sorulara yönelik algı düzeyleri arasındaki farklılıklar incelendiğinde; katılımcıların
cinsiyet, medeni durum, teşkilattaki şuandaki görev, öğrenim süresince rekreasyon konusunda
bilgi/eğitim alma durumu değişkenlerine göre algı düzeyleri arasındaki farklılığa İndpendent-
Sample t-testi bakılmıştır, katılımcıların spor teşkilatındaki hizmet süresince rekreasyon konusunda
bilgi/eğitim konusunda algı düzeyleri arasındaki farklılıklara Mann-Whitney U Testi analizi ile
bakılmıştır, katılımcıların yaş, halen yapmakta olunan görevdeki hizmet süresi, yetiştiği çevre,
mesleki kıdem, ekonomik gelir, öğrenim düzeyi değişkenlerine göre algı düzeyleri arasındaki
farklılığa One-Way ANOVA analizi ile bakılmıştır. Katılımcılara Sportif Rekreasyon Politikaları
Ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin algı düzeyleri ile ilgili sorulan sorulara vermiş olduğu cevapların
analizleri sonucunda; istihdama yönelik algılarının yüksek olduğu, kavram bilgisine yönelik
algılarının çok yüksek olduğu, politikalara yönelik algılarının orta düzeyde olduğu ve tesis
kavramına yönelik algılarının çok yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

This research was carried out with the aim of their awareness levels of their duties in order to
determine in respect of sporty recreation applications about planning by investigating in Managers ,
acting at different stages of Turkish Sports Organization, whether they have enough information
about the topic of meanings along with Leisure and Recreation sub-dimensions of Concepts. Total
participants under survey consist of 1717 people working at different manager stages of Turkish
Sports Organization and the sample of the survey consists of 478 people (chief, coordinator,
federation board member, expert, branch manager, general secretary, federation president, head of
department and other) working in stages in Youth and Sports Ministry. "Sports Recreation Policy
Implementation Scale" as The data collection tool developed by researchers and personal
information forms in the survey was used. The frequency (f) and percentage (%) values according to
demographic characteristics of the participants are calculated; mean and standard deviation values
were measured to examine the distribution related to questions and the sub-dimensions placed in
"Sports Recreation Politics of Scale" practiced to the participants for the purpose of the study. When
differences between perception levels demographic characteristics of the respondents applied for
sub-dimensions of "Sports Recreation Politics Scale" and for contained in the questions were
examined; participants' gender, marital status, current duty in the organization, having level of
education and information about recreation during their education / training according to state
variables to the difference between the level of perception indpendent-Sample t-test were analyzed.
Differences between the perception levels with One-Way ANOVA analysis were analyzed according
to the age of the participants, the incumbent still be doing service life, the environment grows,
seniority, economic income, education level variables. As a result of Participants given answer of
the questions relating to sub-asked questions in the "Sports Recreation Politics of Scale"; it was
concluded that their perceptions towards employment is high, the concept of knowledge is very high
perception, their perception about policies is a medium level and perception towards the concept of
property is very high.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12602/214130
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File SizeFormat
dce2a69a4574733dbb128b53bf52c993.pdf3.97 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.