Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12602/229804
Title: Ratlarda Oluşturulan Global Serebral İskemi/Reperfüzyon Modelinde Memantin Uygulanamasının Oluşan Beyin Hasarı Üzerindeki Etkileri
Other Titles: The Effects Of Memantine On Cerebral İshemia/Reperfusion İnjury İn Rats
Authors: Dr. Gül Meral Kocabeyoğlu (Hoşgören) 
Keywords: Global serebral iskemi, reperüzyon, memantin;Global cerebral ischemia, reperfusion, memantine
Issue Date: Dec-2017
Publisher: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilimdalı
Abstract: 
Kardiyak arrest ve majör damar cerrahiler sırasında serebral kan akımının kesintiye
uğramasıyla global serebral iskemi oluşmaktadır. Global serebral iskemide oluşan beyin
hasarı, iskemi ve reperfüzyona sekonder; N-methyl-D-aspartate reseptör aktivasyonu, hücre
içi Ca++ homeostazisinde bozulma, oksidatif stresi içeren kompleks patofizyolojik süreçler
sonucunda gelişmektedir. Ekstrasinaptik NMDA reseptör inhibitörü olan memantin,
insanlarda yan etkilerinin az olmaları nedeniyle nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde
kullanımları söz konusu olan moleküldür. Çalışmamızın amacı, serebral iskemi ve iskemi
reperfüzyon hasarında memantinin etkilerini araştırmaktır.
Bu çalışmada 24 adet erkek Wistar-Albino ratlar rastgele 4 gruba ayrıldı; kontrol
grubu (G K), iskemi grubu (G I), iskemi-reperfüzyon grubu (G I/R), memantin grubu (G M).
Kontrol grubu haricindeki ratlarda serebral iskemi modeli Pulsinelli ve arkadaşları
tarafından tarif edilen 4 damar oklüzyon modeli kullanılarak gerçekleştirildi. İskemi
reperfüzyon grubunda 20 dakika iskemiyi takiben 1 saat reperfüzyon uygulandı ve
memantin grubunda reperfüzyon ile eş zamanlı olarak memantin verildi. Dört grupta NSE,
S-100β ile antioksidan parametrelerden SOD, CAT, MDA ve GST düzeyleri çalışıldı.
G K ile kıyaslandığında S-100β ve NSE düzeyleri G I ve G I/R da istatistiksel olarak
anlamlı derecede yüksek bulundu. S-100β ve NSE düzeyleri G M’de, G I/R’dan istatistiksel
olarak anlamlı derece düşük olduğu tespit edildi. Antioksidan parametrelerden SOD, CAT,
MDA düzeylerinde G M’da G I/R’dan istatsitiksel olarak anlamlı düşük düzeyler tespit
edildi. Ancak GST düzeylerinde G M ve G I/R arasında anlamlı fark bulunamadı.
55
Sonuç olarak, global serebral iskemide memantin uygulamasının iskemi reperfüzyon
hasarına karşı koruyucu olabileceğini düşünmekteyiz

Cessation of cerebral blood flow during cardiac arrest and major vascular surgery
leads to global cerebral ischemia. Cerebral injury is related to pathological processes
including N-methyl-D-Aspartate receptor activation, impairment of intracellular Ca++
homeostasis and oxidative stress as a result of ischemia and reperfusion. Extrasynaptic
NMDA receptor antagonist memantine is preferred for the treatment of neurodegenerative
diseases for its low adverse event profile. The aim of the study is to evaluate the effects of
memantine on cerebral ischemia and ischemia reperfusion injury.
Twenty four Wistar-Albino rats were enrolled into 4 groups; control group (GC),
ischemia group (IG), ischemia reperfusion group (GI/R) and memantine group (GM). In all
groups except control ischemia was performed using the 4 vessel occlusion model described
by Pulsinelli et al. In GI/R 1 hour of reperfusion was performed after 20 minutes of ischemia
and memantine was given with the beginning of reperfusion in GM. Neuron specific
enolase, s100b, SOD, CAT, MDA and GST were used for evaluating the degree of injury.
The elevation in S100b and NSE levels were statistically significant in GI and GI/R
when compared to GC and decrease in GM was statistically significant when compared to
GI/R. SOD, CAT, MDA were significantly lower in GM when compared to GI/R. GST
levels were comparable in GM and GI/R.
We believe that memantine administration may be protective against ischemia
reperfusion injury in global cerebral ischemia
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12602/229804
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat
10183245.pdf2.53 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.