Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12602/229807
Title: Kraniyoservikal Bileşke Ligament Anatomisi: Cerrahi Anatomi Ve Radyolojik Sonuçların İncelenmesi
Other Titles: Cranioservical Junction Ligament Anatomy: Evaluation Of Surgical Anatomy And Radiological Results
Authors: Dr. Burak Karaaslan 
Keywords: Nöroşirürji;Neurosurgery
Issue Date: Apr-2018
Publisher: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Abstract: 
Kraniyoservikal bileşke oksipital kemik, atlas ve aksis kemiklerinden oluşur. Kranyum ile hareketli yapıdaki servikal omurgayı birleştirir ve bir miktar harekete izin verir. Oksipital kemik ve atlas arasındaki biyomekanik özellikler büyük oranda kemik yapıları özelliklerine bağlıyken atlas ve aksis arasındaki biyomekanik özellikler büyük oranda ligament özelliklerinden kaynaklanır. Kraniyoservikal bölge anatomisinin ve biyomekanik özelliklerinin iyi anlaşılması bu bölge patolojilerinin tanısında ve tedavi planlanmasında yol göstericidir.
Gereç ve Yöntemler:
Bu çalışma Eylül 2017 ve Aralık 2017 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Mikrocerrahi-Nöroanatomi Laboratuvarında, Aralık 2017 ve Şubat 2018 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda gerçekleştirilmiştir. Çalışma radyolojik ölçümler ve anatomik incelemeler olarak 2 aşamada tamamlanmıştır. Çalışmanın anatomik diseksiyon aşamasında intrakraniyel patolojisi olmayan kadavra kafasında posteriordan anteriora doğru diseksiyonlar yapılarak kraniyoservikal bölge ligamentleri incelenmiştir. Çalışmanın radyoloji inceleme bölümünde ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi ve Radyoloji bölümü arşivlerine kayıtlı herhangi bir kraniyoservikal gelişim anomalisi olmayan 120 hastanın (n=120) ve konjenital kraniyoservikal gelişim anomalisi(Arnold chiari malformasyonu) olan 25 hastanın (N=25) Magnetik Rezonans görüntüleri incelenmiştir. Radyolojik görüntülerde ligamentlerin uzunlukları, genişlikleri, uzunluklarının genişliklerine oranları ve açıları ölçülmüş ve istatistiksel olarak incelenmiştir.
x
Sonuç:
Kraniyoservikal bileşke ligamentleri bu bölgenin stabilizasyonunda ve hareketlerinde önemli rol alırlar. Bu çalışmada kraniyoservikal bileşke bozukluklarının daha iyi anlaşılmasına ve cerrahi tedavi girişimlerinin daha hassas, doğru planlanmasına ve yapılmasına yardımcı olacak bilgiler sunulmuştur

Object:
Occipital bone, atlas and axis form craniocervical junction. The craniocervical junction permits certain amount mobility for cervical cervical spine. The biomechanical properties of occipital bone-atlas joint mainly depends on bony structure. While atlas-axis joint biomechanical properties mainly depend on ligamentous structure. A knowledge of normal anatomical structure and biomechanical properties of craniovertebral junction is essential to evaluate pathology and treatment plan.
Material and Methods:
This study was performed between September 2017- December 2017 in Gazi University Medical Faculty, Microsurgery and Neuroanatomy Laboratory of Neurosurgery Department and December 2017- February 2018 in Gazi University Medical Faculty Department of Neurosurgery. Study performed in two stages which are radiological examination and anatomical dissections. Cadaveric head was dissected step by step from posterior to anterior to evaluate craniocervical junction ligaments. For radiological step MR images of 120 healthy subjects (n=120) without any craniocervical junction development abnormalities and 25 (n=25) patients with craniocervical junction development abnormalities (Arnold Chiari malformation) were evaluated. Thickness, width, width thickness ratio and angle of ligaments were evaluated.
xii
Conclusion:
Craniocervical ligaments play an important role in maintaining stability and motion capacity of this region. This study promoted better understanding of craniocervical junction anomalies and provide data that facilities performing more precise surgical treatment
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12602/229807
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri EnstitüsüThis item is protected by original copyright

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.